Tsuyoshi in Kamata Kohshinkyoku
浦田行進曲
(Photo section)


 


 


 

Some notes re Kamata Kohshinkyoku

返去主目錄啦 ! (BACK to 'Main' la !)